Uw Privacy

De nieuwe Privacywet

De nieuwe Privacywet – wat betekent dat voor onze samenwerking tussen u als Cliënt en mij als Therapeut. De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming brengt, naast de menselijke interacties waarin we werken aan uw zorgvraag, een aantal rechten en plichten met zich mee die ik hieronder graag met u deel.

Persoonsgegevens

 • Therapeutische consulten
  • Wanneer u van mijn diensten gebruik wil maken zal ik bij het maken van een eerste afspraak uw naam, telefoonnummer en hulpvraag in mijn agenda noteren.
  • Bij behandelingen op therapeutische basis, ben ik naast mijn persoonlijke voorkeur ook bij wet ( Wet op Geneeskundig Behandel Overeenkomst) verplicht een cliëntendossier aan te maken waarin uw persoonlijke gegevens worden bewaard.
  • In het cliëntendossier zal naast uw naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mailadres ook aantekeningen worden gemaakt over uw zorgvraag, eventueel onderzoek, beoogde doelen en evaluaties. Dit alles ten behoeve van het behandelproces.

Rechten en verantwoordelijkheden

 • Rechten van u als Cliënt
  • U mag te allen tijde uw dossier inzien.
  • Op aanvraag is het mogelijk om een kopie van het dossier te krijgen. Het eerste dossier ontvangt u kosteloos. Wilt u meerdere kopieën ontvangen dan word er een onkostenvergoeding in rekening gebracht.
  • U heeft de mogelijkheid bij beëindiging van het behandelproces het dossier mee te nemen. Hierbij zullen we een afstandsverklaring ondertekenen.
  • Wanneer u komt te overlijden, krijgen uw nabestaanden het recht om over uw dossier te beslissen. Ondernemen zij geen actie, dan zal ik uw dossier vernietigen. Wanneer u andere wensen heeft, dan verneem ik dat graag van u.
 • Eigen verantwoordelijkheid Cliënt
  • U kunt aangeven wanneer er gegevens niet in het dossier mogen worden opgenomen.
  • Ik mag als therapeut uw BSN-nummer niet opnemen op de factuur. Sommige zorgverzekeraars verlangen dit nummer op de factuur zodat u uw vergoeding kunt krijgen. In dat geval verzoek ik u dat zelf toe te voegen wanneer dat noodzakelijk mocht zijn.
 • Plichten van mij als Therapeut
  • De wet verplicht mij uw dossier 20 jaar te bewaren waarna ik het zal vernietigen.
  • Ik stel uw dossier veilig in een digitaal cliëntendossier met wachtwoord of een afsluitbare dossierkast. Hierdoor hebben andere mensen geen toegang tot uw gegevens.
  • Als uw behandelend therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
  • Wanneer ik uw gegevens voor andere doeleinden zou willen gebruiken dan zal ik u daarover om toestemming vragen. U kunt hierbij denken aan het delen van uw gegevens met uw huisarts of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie’s met mijn collega’s.
  • Bij een data-lek of inbraak heb ik meldplicht aan Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag (rijksoverheid.nl). 
  • Wanneer de praktijk wordt beëindigd zal ik het dossier per direct vernietigen, mits u anders aangeeft.
  • Ik heb vier collega’s gemachtigd uw dossier te openen wanneer ik kom te overleiden. Zij zullen u op de hoogte brengen en samen met u zorgdragen voor een gepaste afwikkeling van uw dossier.
 • Eigen verantwoordelijkheid Therapeut
  • Een deel van uw gegevens zullen voor het opstellen van een factuur uit het dossier worden gehaald, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoon, behandeling en bedrag. Hierdoor zullen de gegevens die op het factuur vermeld staan ook in mijn administratie worden meegenomen. Deze gegevens zijn beveiligd op mijn computer door middel van een wachtwoord.
  • In mijn werk als therapeut gebruik ik een papieren agenda. Hierin noteer ik onze consulten waardoor een deel van uw gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoon, email, consult) in mijn agenda vermeld staan. Ik zal te allen tijde handelen om deze gegevens veilig te stellen.
 • Samen onze verantwoordelijkheid
  • Wanneer u mij vraagt de rekening per mail te versturen en u wil samen met mij een zo veilig mogelijk mailverkeer creëren. Dan is het belangrijk dat u, net als ik, een beveiligde mailprovider/server gebruikt. Hierdoor minimaliseren we samen dat gegevens inzichtelijk zijn voor anderen.